گروه آموزشی برق

گروه آموزشی برق

اسماعیل جوادی خلف
کارشناسی ارشد برق
ازدانشگاه صنعتی اصفهان
 javadi@giau.ac.ir

 

 
 
                                           
ساعات حضور مدیر گروه                                                                                                      
چارت و برنامه درسی

چارت و برنامه درسی
طرح درس  
هیات علمی گروه برق اسماعیل جوادی خلف      رزومه