گروه آموزشی کامپیوتر

گروه آموزشی کامپیوتر

 وحید احمدیه
 کارشناسی ارشد کامپیوتر
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 ahmadieh@giau..ac.ir

 

گروه کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کامپيوتر مقطع کاردانی ناپیوسته، با جذب 116 دانشجو  آغاز به كار نمود.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 20 دانشجو در مقاطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته کامپیوتر در حال فعاليت است .
هیات علمی گروه کامپیوتر