گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 97/10/25
كد :120345

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-سازه

مشخصات دانشجو

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

احمد محمودی

97/10/26

10:00

دکتر صفایی

دکتر مقدسی