گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1398/01/21
كد :120359

کلاسهای جبرانی استاد سروی

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

کلاسهای استاد سروی در روزهای دوم و سوم اردیبهشت تشکیل نمیگردد. جلسه جبرانی به شرح جدول زیر خواهد بود:

نام درس

تاریخ اصلی(عدم تشکیل)

زمان کلاس جبرانی

حسابداری میانه

دوشنبه 2/2/98

پنجشنبه 22/1/98(ساعت 30و9)

حسابداری مالی

دوشنبه 2/2/98

پنجشنبه 29/1/98(ساعت 30و10)

کاربرد نرم افزار

سه شنبه 3/2/98

پنجشنبه 22/1/98(ساعت 30و13)