گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1398/01/25
كد :120361

کلاسهای جبرانی استاد جوادی خلف

قابل توجه دانشجویان گرامی

كلاسهاي استاد جوادي خلف چهارشنبه 25/1/28 برگزار نمي گردد. جبراني آن دوشنبه 98/2/09 طبق جدول زیر تشكيل خواهد شد

زبان پیش ساعت 8.30
زبان عمومی ساعت 10
زبان تخصصی ساعت 13.30
مقززات نگهداری از شبکه ها ساعت 15