گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/02/30
كد :120373

درخواست نقل و انتقالات در نيمسال اول 99-98

قابل توجه دانشجويان متقاضي ثبت درخواست نقل و انتقالات در نيمسال اول 99-98

متقاضيان مي توانند جهت ثبت درخواست، در بازه زماني 98/3/18 الي 98/4/18 به سامانه منادا به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
www.monada.iau.ir