گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/05/14
كد :120389

دریافت کارت ورود به جلسه امتجان

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان غیر بدهکار می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه از تاریخ  98/05/15 لغایت 98/05/17   نسبت به دریافت و پرینت کارت امتحان  خود اقدام کنند.
پرینت کارت می بایست توسط اداره آموزش با درج مهر تایید شود.
فایل دانشجویان  بدهکار مسدود است و بنابراین جهت روشن شدن تکلیف بدهی ، دانشجویان تا قبل از امتحانات به امور مالی واحد مراجعه نمایند.
تنها با در دست داشتن اصل کارت ورود به جلسه دانشجویان مجاز به شرکت در جلسه امتحان می باشند.
کارت های دریافت شده از سایت که مربوط به قبل از تاریخ  98/05/17  فاقد اعتبار است