گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/06/05
كد :120391

شرايط خروج از كشور دانشجويان در ايام اربعين حسيني