گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/07/29
كد :120406

قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از تخفيفات شهريه در نيمسال اول 99-98

متقاضيان مي توانند جهت تشكيل پرونده و ثبت درخواست با همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 98/8/01 لغايت 98/8/16 به مسئول امور دانشجويي فرهنگي دانشگاه( آقاي گلزاري) مراجعه نمايند.

مدارك عمومي: 

1- درخواست كتبي
2- كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
3- گواهي اشتغال به تحصيل در نيمسال جاري
مدارك اختصاصي: 
1- استفاده كنندگان از ماده چند دانشجويي: ( علاوه بر مدارك عمومي، گواهي اشتغال به تحصيل و كپي صفحه اول شناسنامه عضو خانواده در دانشگاه آزاد اسلامي و در نيمسال جاري، كپي صفحه اول و صفحه مشخصات فرزندان شناسنامه يكي از والدين)
2- ماده ممتازين علمي:( علاوه بر مدارك عمومي، تاييده اداره امتحانات مبني بر دانشجوي ممتاز علمي در دو نيمسال متوالي گذشته) 
3- مزدوجين در نيمسال جاري :( علاوه بر مدارك عمومي، تصوير صفحات مشخصات فرد و مشخصات همسر،شناسنامه خود و همسر ، تصوير و اصل سند ازدواج)
تذكرات مهم:
1- بازه زماني ثبت درخواست تمديد نخواهد شد. لذا  درخواست هاي خارج از بازه زماني ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- به متقاضياني كه از وام هاي دانشجويي استفاده نمايند تخفيف تعلق نخواهد گرفت. 
3- به دانشجويان مشروط در نيمسال قبل تخفيف تعلق نخواهد گرفت.