گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/10/04
كد :120414

آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول

بر اساس نامه شماره 30/70395 مورخ 98/11/02سازمان مرکزی، مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول99-98 تمدید شد:
 
تقویم پژوهشی نیمسال اول
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش  10 بهمن ماه
آخرین مهلت دفاع  21بهمن ماه
 

دانشجویان متقاضی دفاع موظفند یک نسخه از پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما که مندرجات و محتوای علمی آن کامل و بصورت تایپ شده اما مجلد نباشد ، به همراه فرم اعلام آمادگی دفاع ، فرم شرکت در سه جلسه دفاع و مدارک مربوط به مقاله خود را حداکثر تا تاریخ های فوق   به دفتر امور پژوهشی دانشگاه (خانم میرمحمدی)تحویل نمایند.

شماره تماس با دفتر پژوهش : 09014267270


تذکرات مهم:

(1) امضا استاد راهنما در صفحه اول نسخه پایان نامه به عنوان تاییدی بر محتوای علمی ، تکمیل و انطباق آن با فرمت استاندارد تدوین پایان نامه ها الزامی است.

(2)  محل دریافت برگه آمادگی دفاع ، آموزش دانشگاه است.

(4) زمان های اعلام شده به هیج عنوان قابل تغییر و تمدید نیست.

(5) بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد و زمان های اعلام شده ، مسئولیت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب ، عدم آگاهی مدیر گروه یا استاد راهنما ، ندانستن تاریخ های یاد شده و ... پذیرفته نیست.