گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/11/21
كد :120420

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس آقای استاد رحیمی


نام استاد: آقای استاد رحیمی
درس (دروس) : دروس روز چهارشنبه 
روز، تاریخ و ساعت عدم تشکیل کلاس :چهارشنبه 98/11/23

روز، تاریخ و ساعت تشکیل کلاس جبرانی

جبرانی آن دوشنبه 98/12/05 طبق ساعت کلاسی برگزار می گردد.