گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1399/05/01
كد :120445

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس رشته های غیر پزشکی

پایان کلاس رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

برگزاری امتحانات رشته های غیر پزشکی

برگزاری امتحانات رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

اول

     01/06/ 99         تا

99/06/13

99/06/15

      99/06/22         تا           99/06/27

99/10/04

99/10/11

       99/10/13                          تا                       99/10/25

99/10/20                        تا                       99/11/02

دوم

    04/11/ 99          تا

09/11/99

99/11/11

        99/11/18                 تا           99/11/23

1400/03/13

1400/03/20

1400/03/22                      تا                       1400/04/03

1400/03/29                      تا                       1400/04/10

دوره تابستان

12/04/ 1400           تا

1400/04/17

1400/04/19

-

1400/05/21

1400/05/21

1400/05/30                          تا                       1400/06/04

1400/05/30                             تا                     1400/06/04