تاريخ انتشار : 97/03/09 - 10:
اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(97/03/09)
اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

در اجرای بخشنامه مربوط به شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی ، متقاضیان دریافت پژوهانه جهت تکمیل فرم های پژوهشی به دفتر پژوهش مراجعه نمایند.

جهت دریافت راهنما اینجا را کلیک نمایید.