تاريخ انتشار : 97/04/25 - 11:
برگزاري كارگاه آشنايي با مدل هاي حيواني در مطالعات پيش باليني براي مهندسي بافت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري(97/04/25)
برگزاري كارگاه آشنايي با مدل هاي حيواني در مطالعات پيش باليني براي مهندسي بافت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري