تاريخ انتشار : 97/07/03 - 14:50
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 97(97/07/03)
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی رشته های بدون آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته سال 97