تاريخ انتشار : 97/08/15 - 09:
برگزاري همايش مهندسي برق و كامپيوتر واحد قايم شهر(97/08/15)
برگزاري همايش مهندسي برق و كامپيوتر واحد قايم شهر