ریاست واحد : دکتر حمید رضا خدایی

مرتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه دام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

                                پست الکترونیک :  khodaei@giau.ac.ir  
                            

مشاهده عنوان مقالات جاپ شده         رزومه