ریاست واحد : دکتر حامد معصومی

مرتبه علمی : استادیار


 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک-ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی اصفهان
 

        پست الکترونیک :  masumi@giau.ac.ir    

 
     مشاهده عنوان مقالات چاپ شده     رزومه