سر درب دانشگاه 

کتابخانه مرکزی
 

کتابخانه

محوطه

محوطه

ساختمان باقرالعلومسوله ورزشی

ساختمان فنی و مهندسی

سایت کامپیوتری

آزمایشگاه ها

مهمانسرا 
آزمایشگاه ها


 
آزمایشگاه ها


خوابگاه 
سالن اجتماعات


نمای کلی دانشگاه