سر درب دانشگاه 

کتابخانه مرکزی


 

کتابخانه مرکزی


خوابگاه  
ساختمان باقرالعلوم


 
سوله ورزشی

محوطه

ساختمان فنی و مهندسی 
سالن جلسات

سایت کامپیوتری

سالن اجتماعات


 
مهمانسرا 
آزمایشگاه ها


 
آزمایشگاه ها

خوابگاه 

 


 
نمای کلی دانشگاه

 
محوطه