سر درب دانشگاه 

دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه های پراتیک

خوابگاه 

خوابگاه

ساختمان فنی و مهندسی


 
مهمانسرا

سالن جلسات

سوله ورزشی


 
محوطه

سایت کامپیوتری

سالن اجتماعات

آزمایشگاهها

محوطه 

ساختمان باقرالعلوم

محوطه


نمای کلی دانشگاه