ریاست


محمد تقی صبایی
 
1379 تا 1385
 

مجتبی صفایی
 
1385 تا 1392
 

معاون اداری مالی

 

محمدرضا استادرحیمی     1389 تا 1392
 
مهران جمشیدی      1392 تا 1394
 


معاون آموزشی و دانشجویی

 


مجتبی صفایی
 
1382 تا 1385
 

حمید پایگذار
 
1385 تا 1386
 

احمد سروی
 
1386 تا 1388
 

محسن  زینلی
 
1388 تا 1389
 

حمیدرضا خدایی
 
1390تا 1392
 

معاونت پژوهشی

حمیدرضا خدایی

 


سید علیرضا بنی طبا

 

1388 تا 1390
 
1390 تا 1397
 
معاونت فرهنگی     حاج آقا غروی قوچانی

 
1380 تا 1381
 

حاج آقا عقیقی
 
1382 تا 1384
 
حاج آقا عاقلی

 
1386 تا 1389
 
حاج آقا عارف نیا

 
1389 تا 1392
  آقای احمد سروی 1396 تا 1398