دستگاه پولیش           
دستگاه کوره الکتریکی
دستگاه کوره حمام نمک