تجهیزات و امکانات آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
دستگاه تولید کننده قدرت(هیدرولیک)
دستگاه سیستم آموزشی پنوماتیک