تجهیزات و امکانات آزمایشگاه کشاورزی
 
میکروسکوپ نوری
(آزمایشگاه گیاه شناسی)
آناتومی فیزیولوژی
میکروسکوپ نوری
(آزمایشگاه گیاهشناسی و فیزیولوژی)
آزمایشگاه فیزیولوژی
 
دستگاه انکوباتور
دستگاه اتوکلاو
دستگاه اون
مواد شیمیایی و سمی
سانتریفیوژ 
 
دستگاه الایزا
دستگاه کجلدال