تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مکانیک  سیالات
دستگاه ارزیابی برخورد جت آب
دستگاه اندازه گیری اصطکاک در لوله ها
دستگاه اندازه گیری افت در اصطکاک شیرها و زانوها
دستگاه اندازه گیری دبی
دستگاه پمپ گریز از مرکز
دستگاه تغییر فشار در ونتوری
دستگاه سرریز