تجهیزات و امکانات آزمایشگاه  مکانیک خاک و مصالح ساختمانی

 
اتاق رطوبت کیورینگ
دستگاه سه محوری دیجیتالی
دستگاه فلوتیبل طرح E