تجهیزات و امکانات آزمایشگاه فیزیک
سطح شیب دار
   
مجموعه ترانس ، اسیلوسکوپ و ...