تجهیزات و امکانات آزمایشگاه ترمودینامیک
دستگاه تست موتور بنزینی
دستگاه تست موتور دیزلی
دستگاه برج خنک کن
دستگاه برج خنک کننده
دستگاه تست کمپرسور تک مرحله ای
دستگاه دیگ مارست
دستگاه سیکل تبرید
دستگاه سیکل استرلینگ