زمان برگزاري امتحان معرفي به استاد در اسفندماه91،  فقط روز دوشنبه مورخ 14/12/91 بوده و ساعت برگزاري آزمون راس ساعت 9 صبح مي باشد.لازم به ذکر است دانشجوياني شرايط شرکت در اين آزمون را خواهند داشت که حداقل 4 روز قبل از تاريخ برگزاري ثبت نام نمايند.تاریخ خبر 28/11/91
 

قابل توجه دانشجويانی که با آقای مهندس آقابراتی درس نقشه برداری اخذ نموده اند : دانشجویانی که با آقای مهندس آقابراتی درس نقشه برداری را اخذ نموده اند ، تا تاریخ 91/11/29 جهت تحویل پروژه فرصت دارند در غیر اینصورت نمره درس نا تمام گزارش میشود.تاریخ خبر 91/11/23
 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي  حسابداري كه در نيمسال اول 92-91 درس سرمايه گذاري در بورس داشته اند : اردوي بازديد از بورس اوراق بهادارفعلا" برگزار نخواهد شد. در صورت برگزاري اين اردو در نيمسال دوم ، دانشجوياني كه اين درس را در نيمسال اول اخذ نموده بودند ، مي توانند بصورت اختياري در آن شركت كنند. ضمنا" نمرات درس سرمايه گذاري در بورس را مي توانيد مشاهده كنيد.