لیست دروس و چارت ترمی گروه کشاورزی
 

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم دامی-تغذیه دام

لیست دروس

چارت ترمی

برنامه درسی
کارشناسی ارشد علوم دامی-فیزیلوژی دام و طیور لیست دروس چارت ترمی برنامه درسی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مدیریت و پرورش طیور لیست دروس چارت ترمی برنامه درسی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی

لیست دروس

چارت ترمی

برنامه درسی
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی0فناوری مواد غذایی لیست دروس چارت ترمی برنامه درسی

کارشناسی پیوسته مهندسی علوم دامی

لیست دروس

چارت ترمی

برنامه درسی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

لیست دروس

چارت ترمی

برنامه درسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی لیست دروس چارت ترمی برنامه درسی

 کاردانی ناپیوسته تکنولوژی مواد غذایی

لیست دروس

چارت ترمی

برنامه درسی