لیست دروس و چارت ترمی گروه کشاورزی
 

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم دامی-تغذیه دام

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ارشد علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مدیریت و پرورش طیور

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی پیوسته مهندسی علوم دامی

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی

برنامه درسی

لیست دروس

چارت ترمی

کاردانی ناپیوسته تکنولوژی مواد غذایی