چارت ترمی و لیست دروس گروه عمران
 
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی سازه چارت ترمی لیست دروس
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله چارت ترمی لیست دروس
کارشناسی ارشد مهندسی  عمران-آب و سازه‌های هیدرولیکی چارت ترمی لیست دروس
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران چارت ترمی لیست دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران چارت ترمی لیست دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (ورودی های 91 به بعد چارت ترمی لیست دروس

 

 

برچسب ها : جارت عمران