تجهیزات و امکانات آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
                مجموعه چرخ دنده