رئیس اداره آموزشی و پژوهشی : محمد حسین شجاعی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تماس:   75-57385771  - ۰۹۰۱۷۷۹۵۷۷۱-۰۹۰۱۷۷۹۵۷۷۰
                                                                                                            
 
کارشناس آموزشی و پژوهشی : فهیمه روح الهی

مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات

شماره تماس: 75-57385771  - ۰۹۰۱۷۷۹۵۷۷۱-۰۹۰۱۷۷۹۵۷۷۰

 

کارشناس کتابداری : زهره مسلمی

مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات

شماره تماس: 75-57385771

 

کارشناس امور پژوهشی : مهندس نسیبه میرمحمدی

مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر

شماره تماس: 75-57385771  -09014267270