زمان برگزاري امتحان معرفي به استاد در اردیبهشت ماه92  ، روز یکشنبه مورخ 1/2/92 بوده و ساعت برگزاري آزمون راس ساعت 9 صبح مي باشد.لازم به ذکر است دانشجوياني شرايط شرکت در اين آزمون را خواهند داشت که حداقل 4 روز قبل از تاريخ برگزاري ثبت نام نمايند.تاریخ خبر 26/1/91