روز                  
سه شنبه حضور 
چهارشنبه
 
حضور
پنج شنبه حضور