گروه آموزشی حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

 اسماعیل جمالی
 کارشناسی ارشد حسابداری(دانشجوی دکتری)
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 jamali@giau.ac.ir