هیات علمی گروه برق
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

فایل رزومه

اسماعیل جوادی خلف

تمام وقت

برق و قدرت

مربی

دریافت فایل رزومه


اعضای حق التدریس گروه برق
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه

شهرام افشاری

حق التدریس

کارشناسی ارشد برق 

دریافت فایل رزومه


 
برچسب ها : هیات علمی برق