هیات علمی گروه برق
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

فایل رزومه

اسماعیل جوادی خلف

تمام وقت

برق و قدرت

مربی

دریافت فایل رزومه

برچسب ها : هیات علمی برق