اعضاء حق التدریس گروه کامپیوتر
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه

وحید احمدیه

حق التدریس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دریافت فایل رزومه

متین حاج نوروزی

حق التدریس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دریافت فایل رزومه

 ملیحه خلیلی حق التدریس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دریافت فایل رزومه