اعضاء حق التدریس گروه کامپیوتر
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

فایل رزومه

-

وحید احمدیه

حق التدریس

مهندسی کامپیوتر

مربی

دریافت فایل رزومه

-

ملیحه خلیلی

حق التدریس

مهندسی کامپیوتر

مربی

دریافت فایل رزومه

--

منوچهر عظمتی

حق التدریس

مهندسی کامپیوتر

مربی

دریافت فایل رزومه