اعضاء حق التدریس گروه کامپیوتر
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه

وحید احمدیه

حق التدریس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دریافت فایل رزومه

متین حاج نوروزی

حق التدریس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دریافت فایل رزومه