هیات علمی گروه حسابداری
 

  نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی مرتبه فایل رزومه
احمد سروی تمام وقت حسابداری مربی دریافت فایل رزومه
اسماعیل جمالی تمام وقت حسابداری مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
اعظم سروی تمام وقت حسابداری مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه