اعضای هیات علمی  گروه حسابداری
 

  نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی مرتبه فایل رزومه برنامه هفتگی
احمد سروی تمام وقت حسابداری مربی دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی
اسماعیل جمالی تمام وقت حسابداری مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی
اعظم سروی تمام وقت حسابداری استادیار دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی
محمدرضا استادرحیمی تمام وقت ریاضی کاربردی مربی دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی

اعضای  حق التدریس گروه حسابداری
  نام و نام خانوادگی نوع همکاری مقطع و رشته تحصیلی  فایل رزومه
سینا شهیدی حق التدریس کارشناسی ارشد رشته حسابداری-دانشجوی دکتری دریافت فایل رزومه
سارا نیکخواه حق التدریس کارشناسی ارشد رشته حقوق دریافت فایل رزومه
مسعود حبیبی حق التدریس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دریافت فایل رزومه
امیر غفاری حق التدریس کارشناسی ارشد اقتصاد دریافت فایل رزومه
فرشته عظامی حق التدریس کارشناسی ارشد حسابداری دریافت فایل رزومه