اعضای هیات علمی  گروه حسابداری
 

  نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی مرتبه فایل رزومه
احمد سروی تمام وقت حسابداری مربی دریافت فایل رزومه
اسماعیل جمالی تمام وقت حسابداری مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
اعظم سروی تمام وقت حسابداری مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه

اعضای  حق التدریس گروه حسابداری
  نام و نام خانوادگی نوع همکاری مقطع و رشته تحصیلی  فایل رزومه
سینا شهیدی حق التدریس کارشناسی ارشد رشته حسابداری دریافت فایل رزومه
سارا نیکخواه حق التدریس کارشناسی ارشد رشته حقوق دریافت فایل رزومه
مسعود حبیبی حق التدریس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دریافت فایل رزومه
امیر غفاری حق التدریس کارشناسی ارشد اقتصاد دریافت فایل رزومه
فرشته عظامی حق التدریس کارشناسی ارشد حسابداری دریافت فایل رزومه