اعضاءهیات علمی گروه کشاورزی
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

فایل رزومه

حمیدرضا خدایی

تمام وقت

مهندسی کشاورزی-تغذیه

استادیار پایه 16-دکتری تخصصی

دریافت فایل رزومه

سید علیرضا بنی طبا

تمام وقت

مهندسی کشاورزی-زراعت گیاهان دارویی

مربی-بورسیه دکتری

دریافت فایل رزومه

سهیل میرحبیبی

تمام وقت

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

استادیار پایه9-دکتری تخصصی

دریافت فایل رزومه

مجتبی حقیقت تمام وقت علوم دامی-تغذیه دام استادیار پایه 1-دکتری تخصصی دریافت فایل رزومه
 
اعضاء حق التدریس گروه کشاورزی
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه

خدیجه خوش اخلاق

حق التدریس

دکتری تخصصی صنایع غذایی

دریافت فایل رزومه

مرضیه صادقی

حق التدریس

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

دریافت فایل رزومه