هیات علمی گروه عمران
 

-

نام و نام خانودگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه

فایل رزومه علمی

مجتبی صفایی

تمام وقت

عمران

مربی-بورسیه دکتری

دریافت فایل رزومه

سید مهدی مقدسی

تمام وقت

عمران

مربی-بورسیه دکتری

دریافت فایل رزومه