اعضای هیأت علمی و حق التدریس گروه پرستاری
 

    نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی      فایل رزومه             برنامه هفتگی        
هنگامه پژوه نیا کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه  دریافت برنامه هفتگی      
سولماز رفیعی کارشناسی ارشد زیست شناسی-بیوشیمی دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی 
مرجان یکزمان کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی 
مریم هاشمی کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی 
سحر بیات کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی 
فاطمه داوودوندی دکتری حرفه ای داروساری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی ​​​​​​​
احسان اعظمی کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی ​​​​​​​
پریسا نصیرپور کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی ​​​​​​​​​​​​​​