اعضای هیأت علمی و حق التدریس گروه پرستاری
 

    نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی      فایل رزومه           
هنگامه پژوه نیا کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
سولماز رفیعی کارشناسی ارشد زیست شناسی-بیوشیمی دریافت فایل رزومه
مرجان یکزمان کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
مریم هاشمی کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
سحر بیات کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دریافت فایل رزومه
فاطمه داوودوندی دکتری حرفه ای داروساری دریافت فایل رزومه
احسان اعظمی کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
پریسا نصیرپور کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه