اعضای هیأت علمی و حق التدریس گروه پرستاری
 

    نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی      فایل رزومه           
هنگامه پژوه نیا کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
خدیجه منصورزاده کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
مرجان یکزمان کارشناسی ارشد پرستاری دریافت فایل رزومه
ستاره پژوه نیا دانشجوی دکتری میکروبیولوژی دریافت فایل رزومه
علیرضا کاظمی دکتری داروشناسی دریافت فایل رزومه
فاطمه داودوندی دکتری داروسازی دریافت فایل رزومه