اعضای هیأت علمی و حق التدریس گروه پرستاری
 

    نام و نام خانوادگی      نوع همکاری     رشته تحصیلی     مرتبه         فایل رزومه           
هنگامه پژوه نیا تمام وقت پرستاری مربی دریافت فایل رزومه
خدیجه منصورزاده تمام وقت پرستاری مربی دریافت فایل رزومه
مرجان یکزمان حق التدریس پرستاری مربی دریافت فایل رزومه
ستاره پژوه نیا حق التدریس میکروبیولوژی مربی-دکتری دریافت فایل رزومه
علیرضا کاظمی حق التدریس دارو شناسی مربی-دکتری دریافت فایل رزومه
فاطمه داودوندی حق التدریس داروسازی مربی-دکتری دریافت فایل رزومه