ریاست واحد

دکتر حمید رضا خدایی

 متولد 1353

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه دام از دانشگاه علوم تحقیقات تهرانرزومه
 

معاونت مالی و اداری

سینا شهیدی

 متولد 1357

 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حسابداری رزومه
 
   
معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر حامد معصومی

متولد 1363
 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک-ساخت و تولید


رزومه
 
  معاونت دانشجویی و فرهنگی

احمد سروی

 متولد 1358

 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حسابداری


 رزومه
 
   
برچسب ها : هیات رئیسه