نام و نام خانوادگی      نوع همکاری   رشته تحصیلی    مرتبه    فایل رزومه
حمیدرضا خدایی     تمام وقت    مهندسی کشاورزی-تغذیه استادیار پایه 16-دکتری تخصصی دریافت فایل رزومه
علیرضا بنی طبا     تمام وقت            مهندسی کشاورزی-زراعت گیاهان دارویی  مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
مجتبی صفایی     تمام وقت         عمران-سازه های هیدرولیکی مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
سهیل میرحبیبی     تمام وقت        مهندسی کشاورزی-علوم دامی  استادیار پایه 9 دریافت فایل رزومه
احمد سروی     تمام وقت        حسابداری  مربی دریافت فایل رزومه
محمد رضا استادرحیمی     تمام وقت        ریاضی کاربردی  مربی دریافت فایل رزومه
حامد معصومی     تمام وقت        مهندسی مکانیک-ساخت و تولید  استادیار پایه 4-دکتری تخصصی دریافت فایل رزومه
یاسر میرباقری     تمام وقت  مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی   استادیار پایه 4-دکتری تخصصی دریافت فایل رزومه
سید مهدی مقدسی     تمام وقت سازه و زلزله     مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
اسماعیل جمالی     تمام وقت   حسابداری      مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
محسن زینلی     تمام وقت         طراحی کاربردی مربی دریافت فایل رزومه
اعظم سروی     تمام وقت     حسابداری     مربی- بورسیه دکتری دریافت فایل رزومه
اسماعیل جوادی خلف     تمام وقت        برق و قدرت  مربی دریافت فایل رزومه
هنگامه پژوه نیا تمام وقت پرستاری-سلامت جامعه مربی دریافت فابل رزومه
مجتبی حقیقت     تمام وقت      علوم دامی-تغذیه دام  استادیار پایه 1-دکتری تخصصی دریافت فایل رزومه
عباسعلی ذاکری تمام وقت  عمران استادیار پایه 1 دریافت فایل رزومه