روز                  
  سه شنبه                     حضور                
چهارشنبه  
 
حضور
پنجشنبه حضور