روز                  
سه شنبه حضور در گروه                                                                                                     
چهارشنبه
 
حضور در گروه