گروه آموزشی کشاورزی

گروه آموزشی کشاورزی

 سهیل میرحبیبی
 کارشناسی ارشد کشاورزی (علوم دامی)
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 mirhabibi@giau.ac.ir