قابل توجه دانشجویان گرامی

لازم است تمامی دانشجویان قبل از شروع امتحانات حضوری در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir ثبت نام نموده و در صورتیکه علائم بیماری را نداشتند، پیامک دریافت شده از سامانه مذکور و یا فرم خوداظهاری تکمیل شده پیوست را در بدو ورود به مسئولین تعیین شده در حوزه امتحانات ارائه نمایند.

 این موضوع در صورت عدم بیماری دانشجو، فقط برای یک بار در اولین امتحان انجام میگیرد و نیاز به
تکرار آن در جلسات بعدی امتحانی وجود ندارد. همچنین در صورتیکه دانشجو مطابق سامانه و یا فرم
خوداظهاری بیمار باشد و یا در بدو ورود دارای علائم بیماری باشد، مجاز به شرکت در امتحان نمیباشد و لازم
است ایشان متعاقباً گواهی سلامت و یا عدم سلامت صادره از مراکز بهداشتی و درمانی را جهت تصمیمگیری در
خصوص امتحان به مسئولین آموزشی مربوطه ارائه نمایند.

دریافت بخشنامه

دریافت فرم خود اظهاری