لیست مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی

لیست مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی واحد در مجلات معتبر علمی

مشخصات

نام مقاله

نام و رتبه مجله

سال

سید علیرضا بنی طبا

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی لاین های گندم دروم در منطقه اصفهان

پژوهش در علوم کشاوری
(علمی پژوهشی)

۸۴

دکتر حمیدرضا خدایی

اثر سطوح مختلف نیتریک اکساید بر میزان تحرک و مانایی اسپرماتوزوئید پس از یخ گشایی

پژوهش در علوم کشاوری
(علمی پژوهشی)

۸۵

دکترسهیل میرحبیبی

Inbreeding and its effect on some productive traits in buffaloes of south Iran

Italian journal of animal science

۲۰۰۲

سید علیرضا بنی طباء

بررسی تاثیر تنش خشکی بر زودرسی گلرنگ پاییزه در منطقه اصفهان

پژوهش در علوم کشاوری
(علمی پژوهشی)

۸۶

سید علیرضا بنی طباء

اثر حذف برگ پرچم و ریشکها بر خصوصیات رویشی عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گندم نان

دانش کشاورزی
(علمی پژوهشی)

۸۵

سید علیرضا بنی طباء

اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای آن در گلرنگ بهاره در اصفهان

علوم زارعی ایران
(علمی پژوهشی)

۸۵

سید علیرضا بنی طباء

بررسی اثر کاشت بر عملکرد اجزاء ارقام کلزای بهاری در منطقه اصفهان

یافته های نوین کشاورزی
(علمی پژوهشی)

۸۶

سید علیرضا بنی طباء

اثر روش،تراکم و عمق کاشت بر عملکرد و مدت بهره برداری از مزرعه زعفران زراعی(crocus sativus l.) در منطقه اصفهان

نهال و بذر
(علمی پژوهشی)

۸۹

دکترسهیل میرحبیبی

genetic correlation of conformation and race performance traits in Iranian Arab horse population

global veterinaria
(isi listed)

۸۹

دکترحامد معصومی

جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشیNIR

علوم و مهندسی جداسازی
(علمی پژوهشی)

۸۹

سید علیرضا بنی طبا

Assessment of the efficiency of bacterial phosphorus fertilizer in bread wheat (tritium aestivum L.)cultivation

Res. On crops
(ISI WOS)

۲۰۱۰

سید علیرضا بنی طبا

اثر کشت زیره بر استقرار زعفران در سال اول زراعت مخلوط زیره و زعفران

مجله زیتون
علمی تخصصی

۸۹

سید علیرضا بنی طباء

بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان

علمی پژوهشی

۸۸

دکتر حمیدرضا خدایی

ability of common flax and tall fescue to grow in crude oil-contaminated soil and their phytoremediation potential

word academy of science engineering and technology
(خارجی غیر ISI)

۲۰۱۱

دکترسهیل میرحبیبی

polymorphism investigation of calpastatin gene in Zel sheep population of Iran by PCR-RFLF method

African journal of biotechnology
(ISI WOS)

۲۰۱۲

دکترحامد معصومی
دکتریاسر میرباقری

تحلیل فرآیند اکستروژن پیچشی در قالب با سطح مقطع بیضوی با استفاده از روش کران بالا

مهندسی مکانیک جامدات
(
ISC)

۸۸

دکتر حمیدرضا خدایی

pharmacokinetics of pioglitazone a thiazolidinedione derivative in male naeini(Iranian fat-tailed)sheep

journal of applied animal research
(ISI WOS)

۲۰۱۲

دکترحامد معصومی

identification and classification of plastic resins using near infrared reflectance spectroscopy

international journal of mechanical and industrial engineering
(خارجی غیر ISI)

۲۰۱۲

سید علیرضا بنی طبا

evaluating the possibility of saffron and chamomile mixed culture

African journal of agricultural research
(خارجی غیر ISI)

۲۰۱۲

سید علیرضا بنی طبا

اثر کشت زیره بر استقرار زعفران در سال اول در زراعت مخلوط زیره و زعفران

کشاورزی پویا
(علمی پژوهشی)

۸۹

دکتریاسر میرباقری
دکترحامد معصومی

Effect of Mandrel, Its Clearance and Pressure Die on Tube Bending Process via Rotary Draw Bending Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
(isc)

۲۰۱۲

دکترحمیدرضا خدایی

تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش کوچک آزمایشگاهی

فصلنامه زیست شناسی جانوری(علمی پژوهشisc)

۱۳۹۲

دکترحمیدرضا خدایی

the effect of conjugated linoleic acid (CLA) on male reproductive hormones in mice

advance journal of food and technology

۲۰۱۳

محمدرضا استادرحیمی

the geometric and physical interpretation of fractional order derivatives of polynomial functions

differential geometry dynamical systems

۲۰۱۳

دکترحمیدرضا خدایی

effect of commerical colostrums replacement(globigen)on health and homo-immune parameters in newborn calf

research journal of biological sciences

۲۰۱۴

دکترحمیدرضا خدایی

effect of ketotifen on some reproductive hormones spermatogenesis and immune parameters in male rats

WALIA journal

۲۰۱۴

دکترحمیدرضا خدایی

effect on conjugated linoleic acid(CLA) on hormones and factors involves in urine ovulation

WALIA journal

۲۰۱۴

دکترحمیدرضا خدایی

Effects congugated linoleic acid(CLA) on the reproductive axis (pitutary,thyroid,testes) of ram in non-reproductive season

advance journal of food science and technology

۲۰۱۴

دکترحمیدرضا خدایی

the effect of dietary n-۶/n-۳ ratio of polyunsaturated fatty acids on the physical parameters of femur and biomarkers of bone metabolism in rats

international journal of biology pharmacy and allied science

۲۰۱۴

دکترحامد معصومی

مدلسازی زبری سطح و ماکزیمم ضخامت براده ی تغییر شکل نیافته در سنگ زنی تخت

مجله شریف(علمی و پژوهشی)

۹۳

دکترحامد معصومی

Sorting of polypropylene resins by color in MSW using visible
reflectance spectroscopy

elsevier

۲۰۱۰

دکترحامد معصومی

Identification and Classification of Plastic
Resins using Near Infrared Reflectance Spectroscopy

International Journal of Mechanical and Industrial Engineering

۲۰۱۲

دکترحمیدرضا خدایی

Optimal application of organic zinc in drinking water to improve the immune responses and to balance the hormones in broiler breeder hens

journal of chemical and pharmaceutical research

2016

دکترحمیدرضا خدایی

the effect of probiotics organic and mineral on some blood serum biochemical parameters of Japanese quail

journal of chemical and pharmaceutical research

2016

دکترحمیدرضا خدایی

دکترمچتبی حقیقت

اثر تلقيح جنيني آرژنين بر تغييرات مورفولوژي سرخرگ ششي، بطن راست و شش‌ها در آسيت القايي جوجه‌هاي گوشتي

فصلنامه تحقيقات علوم دامي

1395

دکترحمیدرضا خدایی

the effect of 6-gingerol on reproductive improvement liver functioning and cyclooxygenase-2 gene expression in estradiol valerate - induced polycystic ovary syndrome in Wistar rate

Biochemical and Biophysical Research Communications

2017

دکترحمیدرضا خدایی

Effect of zinc on integrity of horse hoof

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences / Archive

2018

دکترحمیدرضا خدایی

دکترمجتبی حقیقت

تاثیر استفاده از سطوح مختلف نیاسین بر فراسنجه های تولیدی و تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در نیمچه های تخم گذار پرورش یافته روی بستر

نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی)

1396

دکترحمیدرضا خدایی

an overview of energy production from animal waste during Iran’s energy transition : implication of manure chemical composition

Applied ecology and environmental research

2018

دکترحمیدرضا خدایی

The effect of in-ovo injection of royal jelly on the hatchability, quality of one-day broiler chickens , the performance and some immune-related traits in hatched chickens

Iranian journal of applied animal science

2018

دکترحمیدرضا خدایی

comparing the therapeutic effect of 6 - gingerol and hydro-alcoholic extract of ginger on polycystic ovary syndrome in wistar rat

advanced herbal medicine

2017

دکترحمیدرضا خدایی

Investigating the effect of zinc and copper in determining the quality of horse hoof

Journal of veterinary science

2018

دکترحمیدرضا خدایی

اثرات متیل -ترت-بوتیل اتر (MTBE) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

پژوهش های جانوری(مجله زیست شناسی ایران)

1394

دکترحمیدرضا خدایی

The Effect of in ovo Injection of Royal Jelly on the Hatchability, Quality of One Day Broiler Chickens, the Performance and some Immune Related Traits in Hatched Chickens

iranian journal of applied animal science

2018

دکترحامد معصومی

مدلسازی زبری سطح و بیشینه ضخامت براده ی تغییر شکل نیافته در سنگ زنی تخت

مهندسی مکانیک شریف

1394

دکترحامد معصومی

optimization of cooling channels in plastic injection molding

international journal of applied engineering research

2016

 

 

 

 

 

 

  لیست مقالات ارائه شده اعضای هیات علمی واحد در همایش ها

 

نام مقاله

نام همایش

سال

دکترسهیل میرحبیبی

Study of productive and genetic characteristics of buffaloes in south of Iran

۷th world buffalo congress
(همایش بین المللی خارجی : کشور مالزی)

۲۰۰۴

سید علیرضا بنی طبا

تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی و زیستی بذور گلرنگ

همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

۸۷

سید علیرضا بنی طبا

اثرات شوری آب بر جوانه زنی بذور بابونه معمولی

همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

۸۷

سید علیرضا بنی طبا

مطالعه نقش کودهای فسفره باکتریایی در استفاده بهینه از کودهای شیمیایی

همایش استانی منطقه ای ایده های نو درکشاورزی

۸۸

سید علیرضا بنی طبا

ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا بوسیله بعضی گونه های گیاهی

همایش استانی منطقه ای ایده های نو درکشاورزی

۸۸

دکترسهیل میرحبیبی

فرآوری محصولات جانبی کشاورزی جهت استفاده بهینه در تغذیه دام

همایش استانی منطقه ای ایده های نو درکشاورزی

۸۸

دکترسهیل میرحبیبی

مروری بر کاربرد مواد جانبی حاصل از کارخانجات چرم

همایش استانی منطقه ای ایده های نو درکشاورزی

۸۸

دکترسهیل میرحبیبی

توسعه پایدار در محصولات دام و طیور

همایش استانی منطقه ای ایده های نو درکشاورزی

۸۸

سید علیرضا بنی طبا

اثر کشت زیره بر استقرار زعفران در سال اول زراعت

همایش استانی منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان شمال غرب ایران

۸۷

سید علیرضا بنی طبا

بررسی اثرات اللوپاتیک عصاره اندام هوایی داتوره

همایش ملی زیست شناسی

۸۷

دکترسهیل میرحبیبی

بررسی اثرات غیر ژنتیکی بر روی صفات تولیدی و تولید مثلی گاومیش های خوزستان

دومین کنگره بین المللی و ملی علوم دامی و آبزیان کشور

۸۶

دکترحامد معصومی
دکتریاسر میرباقری

کنترل موتور پله ای با کمک نرم افزار lab view و درایورهای کارت pci

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت

۸۸

سید علیرضا بنی طبا

بررسی آلودگی هوا بر بعضی از خصوصیات بیوشیمیایی درختان در شهر اصفهان

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار فرصت ها و چالش های پیش رو

۸۸

دکترحامد معصومی
یاسر میرباقری

تحلیل فرآیند اکستروژن پیچشی در قالب با سطح مقطع بیضوی با استفاده از روش کران بالا

همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

۸۹

دکترسهیل میرحبیبی

بررسی خصوصیات تولیدی و ژنتیکی گاوهای براون سوئیس گلپایگان

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

۸۹

دکترحامد معصومی
دکتریاسر میرباقری

طراحی مکانیزم جدید برای قالب های گیره و فشار در دستگاه خم لوله کششی چرخشی

همایش ملی آشنایی با فن آوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک

۸۹

دکتریاسر میرباقری
دکترحامد معصومی

تاثیر جاروب کننده لوله و مندرل در فرآیند خم لوله کششی چرخشی

همایش ملی آشنایی با فن آوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک

۸۹

دکترحامد معصومی

experimental investigation of warm deep drawing process with stainless steel ۳۰۴

نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

۲۰۱۱

سید علیرضا بنی طبا

بررسی اثر مصرف سوپر جاذب و دور آبیاری بر میزان رشد چمن رقم برموداگراس

اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی

۹۰

محسن آقابراتی

ارزیابی تاثیر مسلح سازی توسط ژئوسینتتیک بر بهبود عملکرد ستون سنگی

چهارمین کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار)

۹۰

دکتر حمیدرضا خدایی

اثر CLAبر کاهش شاخص تایروزین گوشت و TBAگوشت مرغ :CLAزمان ماندگاری گوشت را افزایش میدهد

همایش ملی ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

۹۰

دکتر حمیدرضا خدایی

ability of common flax and tall fescue to grow in crude oil-contaminated soil and their phytoremediation potential

international conference on agricultural and natural resources engineering
(همایش بین المللی خارجی : کشور ایتالیا)

۲۰۱۱

سید مهدی مقدسی

comparison of different nonlinear static analysis used forseismic assessment of existing buildings

Computational methods in structural dynamics and earthquake engineering's
(همایش بین المللی خارجی )

۲۰۱۱

سید مهدی مقدسی

مقایسه عملکرد کنترلر های فازی مختلف در کنترل پاندول معکوس

کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

۹۱

سید علیرضا بنی طبا

effect of cumin planting on saffron performance in first year

international conference on environmental biomedical and biotechnology(کشور ترکیه)

۲۰۱۲

سید علیرضا بنی طبا
دکتر حمیدرضا خدایی

the effect of super absorbent amount and irrigation interval ongrowth of Bermuda grass

ICABE
(همایش بین المللی خارجی : کشور ترکیه)

۲۰۱۳

دکترسهیل میرحبیبی

بررسی ارتباط ژن های کاندیدا(کاپاکازئین)با تولید شیر گاوهای براون سوئیس

همایش بیت المللی داخلی و ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

۹۲

دکتر حمیدرضا خدایی

effectof MTBE on spermatogenesis and hormonaltesticular function in male rat

ICABE
(همایش بین المللی خارجی : کشور ترکیه)

۲۰۱۳

سید علیرضا بنی طبا

effect of cumin planting on saffron performance in first year

international conference on environmental biomedical and biotechnology(کشور ترکیه)

۲۰۱۲

سید علیرضا بنی طبا

effect of flag leaf and awn removal on the vegetative traits grain yield and yield components in bread wheat

international science conference

۲۰۱۴

دکترحمیدرضا خدایی

effect of MTBE on some reproductive hormones in mice

international science conference(کشور ایتالیا)

۲۰۱۴

دکترحامد معصومی

A Method for Automated Sorting of PET, PVC & HDPE

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
اسفند
۱۳۸۷ بیرجند-دانشگاه بیرجند

۱۳۸۷

دکترحامد معصومی

WC-۱۰Co-۴Cr سرمت HVOF تعیین پارامترهاي بهینه ي سنگ زنی تخت پوشش

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
اصفهان
۱۶و ۱۷ مهرماه ۹۲

۱۳۹۲

مهدی مقدسی

شبیه سازی و تحلیل تنشی ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری محوری

ششمین کنفرانس پژوهش های کاربردی مهندسی عمران

1398

مهدی مقدسی

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی

ششمین کنفرانس پژوهش های کاربردی مهندسی عمران

1398

مهدی مقدسی

اثر زلزله متعامد بر روی قابهای خمشی بتن آرمه با میراگرهای ADAS

اولین کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز

1396

مهدی مقدسی

ارزیابی اثر میلگردهای قطری تیر همبند در سازه های بلند با دیوار برشی بتن آرمه

پنجمین کنفرانس بتن خودتراکم

1396

مهدی مقدسی

ارزیابی لرزه ای اثر محل قرار گیری بادبند فولادی جهت مقاوم سازی قاب خمشی بتن مسلح

دومین همایش ملی عمران

1396

مهدی مقدسی

بررسی مدلسازی غیرخطی سازه های مقاوم سازی شده با مهاربند فولادی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی مهندسی عمران

1395

مهدی مقدسی

تاثیر میراگرهای جاری شونده و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای سازه ها

دومین همایش بین المللی معماری عمران

1395

مهدی مقدسی

بررسی پارامترهای هندسی بر رفتار لرزه ای مخازن بتنی با در نظر گرفتن اندر کنش سازه و آب

دومین همایش ملی مهندسی سازه

1395

دکترحمیدرضا خدایی

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن با صفات تولیدی

سومین همایش ملی گاومیش های ایران

1395