تجهیزات و امکانات کارگاه ماشین ابزار
ماشین فرز                          
دستگاه تراش