مراسم کلنگ زنی مسجد و سلف سرویس دانشگاه (بهمن 90)

مراسم کلنگ زنی مسجد و سلف سرویس دانشگاه(بهمن 90)

 برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته با بیش از 300 داوطلب(شهریور 90)
 

 برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته با بیش از 300 داوطلب(شهریور 90)